ProjectenDialoog
Stakeholderengagement & maatschappelijke dialoog

Hieronder een representatieve selectie van onze projecten.

Het Living North Sea Initiative
substraat

Doel:
een bijdrage leveren aan verbetering van de gezondheid van het Noordzee-ecosysteem
Sponsoren: diverse bedrijven uit de olie- en gassector
Stakeholders: olie- en gassector, (nationale en internationale) overheden, groene NGOs, visserij & aquacultuur, kustgemeenschappen, scheepvaart, decommissioning-industrie, Noordzee-gebonden recreatie, offshore wind, e.a.

Type project: multi-stakeholderproces

Onderwerpen: Noordzee-ecosysteem, hard substraat, decommissioning en hergebruik van offshore-structuren, menselijke invloeden op Noordzee
Periode: 2009 - nu

Wat IMSA doet: IMSA faciliteert als onafhankelijke organisatie het programma en zorgt voor het betrekken van diverse stakeholders. Daarbij werkt IMSA samen met Forum for the Future.
Lees meer

Een maatschappelijk perspectief op schaliegas
Doel: de verschillende standpunten, belangen en wensen van stakeholders over schaliegas analyseren.
Opdrachtgever: EBN
Type project: issue-en stakeholderanalyse
Onderwerpen: issues, stakeholderposities, zorgen, wensen, belangen met betrekking tot schaliegas
Periode: januari 2013 - januari 2014
Wat IMSA doet: een inventarisatie maken van de maatschappelijke perspectieven op de mogelijke winning van schaliegas in Nederland.
Lees meer

Beoordeling duurzaamheidsstrategie Heineken
Heineken-ster
Doel:
de stand van zaken beoordelen wat betreft de commitments die HEINEKEN is aangegaan in het kader van hun Brewing a Better Future-programma voor 2013-2015 en nieuwe commitments formuleren.
Opdrachtgever: HEINEKEN

Type project: probleemanalyse en stakeholderengagement via interviews en rondetafelgesprekken

Onderwerpen: issues, stakeholderdialoog en -engagement

Periode: februari juli 2012

Wat IMSA doet: IMSA Amsterdam faciliteerde en organiseerde een brede interactieve dialoog met stakeholders over de commitments die HEINEKEN is aangegaan in het kader van de duurzaamheidsstrategie 'Brewing a Better Future'.
Aanbeveling: '

IMSA heeft ons geholpen om in korte tijd de noodzakelijke informatie te verzamelen die we nodig hadden om de bestaande commitments inzake de duurzaamheidstrategie te herzien en nieuwe commitments te formuleren. Als onafhankelijk consulent was IMSA in staat om een ​​vertrouwde omgeving te creren waarin alle deelnemers hun meningen  konden uiten en een productieve dialoog aangaan met HEINEKEN en met elkaar, ook over gevoelige kwesties.'
Jan-Willem Vosmeer (CSR Manager, Global Corporate Relations, HEINEKEN International BV)
Lees meer

Plastic Marine Litter-programma
schildpad


Doel:
een plasticvrije Noordzee binnen 1 generatie
Sponsoren: PlasticsEurope en Desso Group (2012 en 2013); Crystal Sea Foundation met sponsoring van twee Nederlandse family foundations en Desso Group (2011).
Type project: stakeholdertraject.
Onderwerpen: plastic, afval, Noordzee, gesloten kringlopen, afvalmanagement, gedrag, beleid, natuurherstel.
Periode: juni 2011 - nu.
Wat IMSA doet: probleemanalyse, ontwikkeling integrale systeemoplossingen en ontwikkeling Noordzee-stakeholdernetwerk.
Aanbeveling: 'Wat ik vooral waardeer aan IMSA is de onafhankelijke, science-based benadering van het probleem van plastic afval in zee. Hierdoor is het in 2011 gelukt een breed netwerk van stakeholders te betrekken bij de totstandkoming van het rapport Plastics do not belong in the ocean, inclusief milieuorganisaties. IMSA organiseerde daarvoor een aantal verhelderende bijeenkomsten. Het op oplossingen gerichte rapport is internationaal goed ontvangen. Vervolgens heb ik met IMSA gewerkt aan een concreet vervolgproject over afvalmanagement dat begin 2013 is afgerond.'
Stuf Kaasenbrood (directeur PlasticsEurope Nederland, de Nederlandse tak van de de Europese branchevereniging van kunststoffabrikanten en trekker van het door PlasticsEurope en Desso gesponsorde Plastic Marine Waste project)
Lees meer

Overeenkomst Duurzame Maasvlakte
Maasvlakte
Doel:
het overleg tussen het Havenbedrijf Rotterdam en Milieudefensie faciliteren en daarmee de aanleg van Maasvlakte 2 gepaard laten gaan met  een verbetering van de leefomgeving.
Opdrachtgever/sponsor:
Havenbedrijf Rotterdam
Stakeholders: Havenbedrijf Rotterdam, Milieudefensie
Type project: stakeholderproces
Onderwerpen: CO2, luchtverontreiniging, scheepvaart, ruimtelijke ordening
Periode: 2009 - nu
Wat IMSA doet: het Havenbedrijf en Milieudefensie begeleiden bij het uitvoeren van de activiteiten die nodig zijn om de afspraken in de Overeenkomst over een Duurzame Maasvlakte te verwezenlijken.
Lees meer

Win-win en het Wad
Waddenzee
Sponsoren:
NAM, Raad voor de Wadden, Ecomare, Ministeries LNV en VROM
Stakeholders: 300 wad-professionals
Type project: stakeholderproces
Onderwerpen: Waddenzee, natuurontwikkeling, schelpdiervisserij, gasproductie
Periode: 2002 - 2008
Wat IMSA doet: IMSA startte het project 'Win-win en het wad' en concludeerde, samen met bestuurders, wetenschappers en verschillende belangengroeperingen, dat het beeld van de Waddenzee als een onaantastbaar natuurgebied onjuist is. Het beleid dat op dit beeld stoelde, leidde tot een verarming in plaats van een verrijking van de waddennatuur. Na een gedegen, door IMSA georkestreerd proces van 5 jaar ligt er een nieuw en beter werkbaar model voor de waddennatuur, met inpassing van economische activiteiten. Gevolgen hiervan zijn dat de gaswinning onder strikte voorwaarden is toegestaan, dat de kokkelvisserij is uitgekocht, dat de mosselvisserij op zoek is gegaan naar een bewandelbaar transitiepad en dat er een Waddenfonds is van 800 miljoen euro voor diverse Waddenprojecten.
Aanbeveling: 'Door de interventie van IMSA is de emotie uit het debat gehaald en is de rede erin teruggebracht.'
(Bruno Ens (2007), destijds onderzoeker bij Alterra (nu Imares), huidige functie: directeur SOVON)
Lees meer

Wetlands in het IJsselmeer
logo St. Wetlands
Doel:
De natuurkwaliteit in het IJsselmeergebied gaat achteruit. Dit komt onder meer tot uiting in teruglopende aantallen vogels van met name beschermde soorten. Daarnaast is de ruimtelijke druk in het gebied de laatste jaren enorm toegenomen. Stichting Wetlands in het IJsselmeer is in 2005 opgericht om samenhang te brengen in de probleemdiagnose en de oplossingsrichtingen en om het gebied integraal op de politiek-bestuurlijke agenda te krijgen.
Partners:
Ecorys en Deltares
Stakeholders: rijksoverheid, provincies, gemeenten, natuur- en milieuorganisaties, bedrijfsleven, recreatie-organisaties
Type project: innovatietraject, stakeholderproces
Onderwerpen: IJsselmeer, ruimtelijke ordening, natuur, waterhuishouding, dijkveiligheid
Periode: 1993 - 2009
Wat IMSA doet: Stichting Wetlands in het IJsselmeer, een samenwerkingsverband van IMSA, ECORYS en Deltares, werkt aan een plan voor de herinrichting van het IJsselmeergebied, waarbij de versterking van natuur, landschap, waterhuishouding en dijkveiligheid leidend is. Economische activiteiten als recreatie, wonen en transport worden ingepast binnen het aldus ontwikkelde groen-blauwe raamwerk. Stichting Wetlands wil aanjager van het beeld- en besluitvormingsproces zijn, waarbij het IMSA-vertoogproces is gebruikt om de IJsselmeerwerken als integrale gebiedsopgave op de besluitvormingsagenda te krijgen.
Aanbeveling: 'In de ruimtelijke ordening van ons land heeft een omkering in het denken plaatsgevonden. Water werd voorheen louter gezien als een risico voor de veiligheid en hoge, harde dijken werden het verdedigingsmiddel bij uitstek geacht in de strijd tegen het water. Leidraad voor het project Stichting Wetlands is de omkering van de principes uit de ruimtelijke ordening, Groen en Blauw gaan vr Rood en Grijs. Het fundamenteel nieuwe aan deze manier van denken is dat het grensvlak tussen land en water zo wordt veranderd dat de kracht van het water wordt gedempt en tegelijkertijd wordt benut als vormgever van natuur en landschap.'
(Wim Meijer, voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Wetlands in het IJsselmeer)
Lees meer

IMSA zoekt wegen naar duurzame ontwikkeling, zowel samen met opdrachtgevers als op eigen initiatief. Daarbij kiezen we nadrukkelijk positie op het grensvlak van bedrijven, overheid, wetenschap en de kritische buitenwereld.  Deze video gaat over IMSA Amsterdam, over onze visie en inspiratiebronnen.

Deel 1:   'Inspiration to change' 
Deel 2:   'Politics of change' 

IMSA Amsterdam
Prins Hendriklaan 15
1075 AX Amsterdam
Tel.: +31(0)20-5787600
Fax: +31(0)20-6622336
info@imsa.nl